Başarılı bir KSS projesi için 3 soru ve 3 cevap

by Tsh 12. February 2013 10:17

Fadile Paksoy
Benchmark Ajans Başkanı
Trafikte Sorumluluk Hareketi Danışmanı

 

1. Bir projeyi sosyal sorumluluk projesi haline dönüştüren temel değerler nelerdir?

Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları, öncelikle kurumun var oluş amacını belirten misyonu, ulaşmak istediği noktayı gösteren vizyonu ve bu noktaya ulaşırken gözettiği ilkeleri temsil eden değerleri ile mutlaka örtüşmelidir. Çünkü bir kurumun vizyon, misyon ve değerleri, bütün iş süreçlerine yön veren genel bir çerçevedir. KSS projelerinin bir diğer önemli özelliği de kuruma liderlik eden üst yönetimin desteğidir. Uygulamaların özellikle iç paydaşlarda etki yaratması, genel anlamda verimliliği artırması ve sürdürülebilirliği desteklemesi gerekir.

Kurum kültürüne uygun ve üst yönetimin desteğini arkasına alan bir KSS uygulamasının en temel özelliği yapılacak önceliklendirme çalışmaları ışığında, kurumun faaliyet ve etki alanı içinde, kurumun hedeflerine ve beklentilerine uygun olmasıdır. Proje veya projeler, kurumun ve paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt veren, doğru bir konumlandırmayla, uygun ve etkili iş birlikleri ve ortaklıklarla, sorunun çözümüne odaklanan, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir, ölçülebilir fayda üretme temeline dayanan bir planlamaya sahip olmalıdır. Planlama sürecinde kaynaklar etkili ve verimli kullanılmalı, uygulamaların sadece bir yönüne ağırlık verilmemeli ve kaynaklar bu işlevleri karşılayacak şekilde tahsis edilmelidir.

Planlamadan uygulamaya geçildiğinde yine doğru ve uygun iş birlikleri ve ortaklıklarla, kurumun da yönetici ve çalışan kadrosuyla elini taşın altına koyması, çalışan katılımı ve gönüllülüğünün sağlanması, tüm paydaşlara fayda bakımından önemli yer tutuyor. Kurulan uygun iş birliklerinde ilişki yönetimi de uygulamada kayda değer unsurlarından biridir. Bu şekilde geliştirilen ve hayata geçirilen uygulamaların, hem kuruma hem de paydaşlara sürdürülebilir faydalar üretmesi için sosyal pazarlama ve iletişim faaliyetleriyle desteklenmesi son derece önemlidir. Bu safhada, birçok farklı disiplinin bir araya gelmesi gerekir. Bu durumda da disiplinler arasında eşgüdüm sağlanması kilit rol oynar. Sonuçta ise gelişim ölçümlenmeli, süreç raporlanmalı ve iletişimi yapılmalıdır. İlerleyen süreçte uygulama geliştirilmeli, desteklenmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Tüm bu kaydedilen aşama ve ilkelerin, uzmanlığını KSS alanı olarak belirlemiş şirketlerin danışmanlığında yapılması en önemli basamaklardan biridir.

 

2. Sosyal sorumluluk çalışmaları bir markanın imajına nasıl bir katkı sağlar? Tüketicinin satın alma kararını hangi yönde etkiler?

KSS projeleri, firmaların reklam ve halkla ilişkiler ile gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinden farklı bir yerde duruyor. Tüketiciler yalnızca iyi ve güvenli ürün istemiyor, aynı zamanda aldıkları ürünün sosyal ve çevresel sorumluluk içinde üretilip üretilmediğini bilmek istiyor. Yapılan araştırmalar, tüketicilerin yüzde 70'inin bir ürünü tercih ederken şirketin KSS duyarlılığını önemsediğini gösteriyor. Anket katılımcılarının yüzde 20’si sosyal ve çevresel sorumluluk içinde üretim yapan şirketin ürününü satın almak için daha fazla para ödemeye razı olduğunu söylerken, satıcıların yüzde 17’si de şirketin itibarı kötü ise ürünü satmayı reddettiklerini belirtiyor.

Şirket yönetişimi ve şirketin karlılığı açısından bakıldığında da KSS uygulamalarının önemi açıkça ortaya çıkıyor. Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, "paydaş beklentilerini göz önüne alan şirketler, sadece hissedarlara odaklı şirketlere göre 4 kat daha hızlı büyüyor". 2002'de yapılan Ernst & Young araştırması, şirket yöneticilerinin yüzde 94’ünün yerleşmiş kurumsal sosyal sorumluluğun şirketlere ticari kazanç getireceğini inandığını ortaya koyuyor.

KSS’nin önemli etkilerinden biri de büyük firmaların açıkladığı rakamsal verilerde yatıyor.  British Telecom’un resmi raporu, şirketin imaj ve itibarının tüketici memnuniyeti üzerine etkisinde KSS’nin yüzde 25 payı olduğunu gösteriyor. Business for Social Responsibility, şirketlerin çalışma koşullarını iyileştirip çalışanların karar verme sürecine katılımını artırdıklarında ya da çevresel etkileri azalttıklarında, verimlilikte artış ve defolu ürün oranında azalma olduğunu söylüyor.

 

3. Türkiye’deki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilgili düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? Ne tür eksikler var?

Türkiye'de şimdiye dek yapılan kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları iki temel kategoride incelenebilir. 2000'li yıllardan önce yapılan uygulamaların hibe, bağış, yardım veya sponsorluktan öteye gittiğini söylemek zor. 2000'li yıllardan sonra KSS uygulamalarının gelişim gösterdiğini söyleyebiliriz. Giderek artan sayıda kurum projelerini geliştirirken paydaş beklentilerini karşılamayı daha önemser hale geldiler. Üst yönetimin desteğini ve çalışanların katılımını sağlayan projelerin daha uzun vadeli ve sürdürülebilir olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliklerinin de projelerin yaygınlaştırılmasında önemli olduğunu söyleyebiliriz. Az sayıda kurumun da kurumsal sosyal sorumluluğu iş süreçlerine dahil etmek konusunda çok başarılı olduğundan söz edebiliriz.

Ne tür eksiklikler var demişsiniz sorunuzda. Elbette pek çok eksiklik ve zafiyetin olduğunu da söyleyebiliriz. Pek çok kurum halen kurumsal sosyal sorumluluğu salt iletişim aracı olarak görüyor ve o şekilde konumlandırıyor. Temel bakış açısı bu şekilde olunca da ister istemez basında ne kadar göründüğünün peşine düşen kurumlar, kurumsal sosyal sorumluluğun temel ilkelerinden olan paydaş beklentilerini karşılama, sürdürülebilirlik, ölçümlenebilir değer yaratmak, toplumsal bir soruna çözüm için model geliştirme gibi ilkeleri göz ardı edebiliyorlar.

Oysa kurumsal sosyal sorumluluk bize göre kurumların varoluşlarının temelinde yatıyor. Danışmanlık ve proje yönetimi hizmeti verdiğimiz tüm kurumları da bu yaklaşımı benimsemeleri ve geliştirmeleri yönünde destekliyoruz.

Tags:

Add comment


(Will show your Gravatar icon)

  Country flag

biuquote
  • Comment
  • Preview
Loading
Trafikte her an, sorumlu davran!

Son Yazılar